روزنامه شرق- چگونه خشم خود را كنترل كنيم- دوشنبه,17 بهمن 1390