روزنامه شرق- دونده موفقي باشيد- دوشنبه,17 بهمن 1390