روزنامه شرق-افزايش آمار زندانيان با حوادث بعد از انتخابات مرتبط نيست- چهارشنبه,28 دی 1390