روزنامه شرق- مخاطرات تک‌سبب‌بینی- چهارشنبه,28 دی 1390