روزنامه شرق-هشدار نفتي صالحی به ریاض- چهارشنبه,28 دی 1390