روزنامه شرق- بايد وزارت اوقاف تشكيل شود- چهارشنبه,28 دی 1390