روزنامه شرق- تعيين تكليف نهايي «رياست» پس از امضاي هاشمي- چهارشنبه,28 دی 1390