روزنامه شرق-حال‌مان را خوب كرديد- چهارشنبه,28 دی 1390