روزنامه شرق- بدون گرايش سياسي- چهارشنبه,28 دی 1390