روزنامه شرق-هشدار وزیر نفت به غرب - سه شنبه, 1 آذر 1390