روزنامه شرق- نگراني از مهندسي آراي مردم مصر- سه شنبه, 1 آذر 1390