روزنامه شرق- بازگشت فداييان اسلام - سه شنبه, 1 آذر 1390