روزنامه شرق-«التحرير» باز در خون- سه شنبه, 1 آذر 1390