روزنامه شرق- پرواز سيمرغ در باغ ايراني- سه شنبه, 1 آذر 1390