روزنامه شرق- تاریخ آدم‌ها روی بوم نقاشی- سه شنبه, 1 آذر 1390