روزنامه شرق- 7 آبان «روز جهانی كوروش» نيست- شنبه, 7 آبان 1390