روزنامه شرق- آن روز كه پله به تهران آمد- یک شنبه, 1 آبان 1390