روزنامه شرق- سه کودتا؛ سه فرجام- چهارشنبه,20 مهر 1390