روزنامه شرق- آموزش‌هایی آغشته به تابو‌های اجتماعی- چهارشنبه,20 مهر 1390