روزنامه شرق-تجربه‌های تحصيل در ژاپن و زندگي در آمريكا- دوشنبه,18 مهر 1390