روزنامه شرق- رستوران پرآوازه كوچيني- دوشنبه,18 مهر 1390