روزنامه شرق- مفرّ اختلاس‌گران بزرگ- دوشنبه,28 شهریور 1390