روزنامه شرق- بازي جناحي با موضوع ملي- دوشنبه,28 شهریور 1390