روزنامه شرق- نايب قهرماني ايران در كشتي آزاد جهان- دوشنبه,28 شهریور 1390