روزنامه شرق- زنگ‌هاي هشداري كه شنيده نشد- دوشنبه,28 شهریور 1390