روزنامه شرق-‌اژه‌اي: برخي جاي عذرخواهي فرافكني مي‌كنند- دوشنبه,28 شهریور 1390