روزنامه شرق- داروهاي رايگان بيماران كليوي، پولي شد- دوشنبه,28 شهریور 1390