روزنامه شرق- كلايدرمن در برج ميلاد- دوشنبه,28 شهریور 1390