روزنامه شرق- نقاشي‌هاي من آخرالزماني است- دوشنبه,28 شهریور 1390