روزنامه شرق- پرهيز از اظهارنظرهاي غيرمسوولانه درمبارزه با مفاسد اقتصادي- پنجشنبه,17 شهریور 1390