روزنامه شرق- از ارس تا تنگه گرژال- پنجشنبه,17 شهریور 1390