روزنامه شرق- به ياد 17 شهريور- پنجشنبه,17 شهریور 1390