روزنامه شرق- ایران گران می خرد، به موقع هم پرداخت می کند- پنجشنبه,17 شهریور 1390