روزنامه شرق-از رويكرد امنيتي به محيط‌زيست خودداري كنيم- پنجشنبه,17 شهریور 1390