روزنامه شرق- فشار افزايش نرخ ارز بر كم‌درآمدها- پنجشنبه,17 شهریور 1390