روزنامه شرق- توضیح شرکت مترو درباره واگن‌های چینی- دوشنبه,24 مرداد 1390