روزنامه شرق- اعلام ضوابط تبليغ در مطبوعات- دوشنبه,24 مرداد 1390