روزنامه شرق- سنگ‌قبرهاي قديمي ابن‌بابويه تخريب شد- دوشنبه,24 مرداد 1390