روزنامه شرق-بازي‌هاي دانشجويي- دوشنبه,24 مرداد 1390