روزنامه شرق- رمضان ماه خدا و انسان- دوشنبه,10 مرداد 1390