روزنامه شرق- شجريان بر بلنداي بانگ «ربنا»- شنبه, 8 مرداد 1390