روزنامه شرق-غوغاي عليزاده و ناظري با «دوستي»- شنبه, 8 مرداد 1390