روزنامه شرق- آغاز بررسی صلاحیت مديران بانكي- شنبه, 8 مرداد 1390