روزنامه شرق- انتقال ستون «كلبه كوچك من»- شنبه, 8 مرداد 1390