روزنامه شرق- جايزه بنياد سروانتس براي شاعر ايراني- شنبه, 8 مرداد 1390