روزنامه شرق- متوليان وضعيت اجتماعي- شنبه, 8 مرداد 1390