روزنامه شرق- براي سيف‌ا‌لله داد- شنبه, 8 مرداد 1390