روزنامه شرق- جشنی كوچك به ياد دو سينماگر- شنبه, 8 مرداد 1390