روزنامه شرق- نياز هنرمند به آفرينش- شنبه, 8 مرداد 1390