روزنامه شرق- بزرگداشت آل پاچينو در جشنواره ونيز- شنبه, 8 مرداد 1390